بسوی انقلاب

یک سایت دیگر با وردپرس

سیزده آبان،یک گام تا سنگر بندی خیابان ها – فرهاد رها

بدست • 17 نوامبر 2009 • دسته: اهم مطالب٬ گزارش ها و تحلیل ها

256
صبح روز 13 ابان ميدان هفت تير و خيابان هاي اطراف ان عملا به صحنه جنگ و گريز مردم با نيرو هاي سركوبگر حكومت تبديل شد.علي رغم حضور سنگين نيرو هاي سركوب هسته اوليه تظاهرات در ميان دود گاز اشك اور و حملات وحشيانه مزدوران ديكتاتوري در ميدان تشكيل و به سرعت مردمي را كه براي پيوستن به تظاهرات در پياده رو ها رفت و امد مي كردند به خود جذب كرد.حركت اوليه تظاهر كنندگان كه با راديكال ترين شعارها همراه بود بلافاصله مورد حمله سنگين نيرو هاي گارد قرار گرفت و در اينجا بود كه صحنه هاي بديعي از جنگ انقلابي در يكي از خيابان هاي منتهي به ميدان هفت تير شكل گرفت.نيرو هاي سر تا پا مسلح گارد در يك سوي خيابان و توده مردم در سوي ديگر خيابان بودند.مردم همزمان با شعار مرگ بر خامنه اي شروع به پرتاب سنگ در پاسخ به شليك نيرو هاي سركوب كردند و براي چند دقيقه تمامي نيرو هاي گارد را وادار به عقب نشيني نمودند.در اين زمان تنها افزوده شدن به نيرو هاي سركوب بود كه توانست صف اوانگارد مردم را عقب زده و توده مردم را براي چند لحظه پراكنده كند.اما اين پايان كار نبود مردمي كه پراكنده شده بودند به سرعت همسنگران و همرزمان خود را در خيابان ها و كوچه هاي اطراف يافتند.توده مردم بعد از اينكه از ميان باران شليك گلوله هاي رنگي كه با هدف شناسايي و دستگيري انها به وسيله نيرو هاي لباس شخصي انجام مي شد گذشتند،بر روي يكي از پل هاي خيابان همديگر را يافته و در صف متحد شروع به حركت كردند.هر لحظه بر تعداد تظاهر كنندگان افزوده مي شد.تعداد زيادي از زنان و دختران كه در چهره هر كدام از انها مي شد سيماي فراموش ناشدني ندا ااقا سلطان و ترانه موسوي را ديد در ابتكاري شجاعانه با نشستن روي زمين راه عبور ماشين ها رابستند. به اين ترتيب مانعي جدي در راه رفت و امد نيرو هاي سركوب ايجاد شد و در فضاي ايجاد شده حداقل بيست هزار نفر از مردم براي قريب به يك ساعت به سر دادن شعار پرداختند: دست بزن،دست بزن اين دولت رو پس بزن.خامنه اي قاتله،ولايتش باطله. سفارت روسيه،لانه جاسوسيه.زنداني سياسي ازاد بايد گردد و…پس از قريب به يك ساعت نمايش قدرت توده متحد و به جان امده از خفقان و ديكتاتوري دوباره سيماي كراهت بار مزدوران جهل و استبداد اشكار شد كه توانسته بودند خود را از خيابان هاي اطراف به صف متحد مردم در خيابان اصلي برسانند.جنگ و گريز دوباره شكل گرفت. سطل هاي بزگ زباله به وسط خيابان اورده شد. تعدادي از جوانان مبارز با در دست گرفتن هر وسيله اي كه پيدا مي كردند سعي در دفاع از مردم در مقابل يورش سركوبگران را داشتند.فكر سنگر بندي خيابان انگار در ذهن بسياري از جوانان موج مي زد.ايا زمان سنگر بندي خيابان ها فرانرسيده است؟
پس از دقايقي مقاومت دوباره توده مردم بر اثر شدت وحشيگري نيرو هاي سركوب پراكنده شدند تا بار ديگر در خيابان ها و كوچه هاي اطراف همديگر را بيابند از ان پس جنگ و گريز به هر كوي و برزني كشيده شد و صداي شعارهاي راديكال مردم از هر جايي به گوش مي رسيد.
تظاهرات 13 ابان نقطه عطفي در مبارزه انقلابي مردم ايران عليه حكومت ديكتاتوري جمهوري اسلامي بود.در اين روز راديكال ترين شعار ها توفنده از سوي مردم سر داده شد و جلوه هايي از سنگر بندي خياباني كه نويد روز هاي سرنوشت ساز انقلاب را مي داد در مبارزات مردمي اشكار شد.بي گمان جنبش به مرحله برگشت ناپذيري رسيده است نه فقط به اين دليل كه هر بار كه به نظر مي رسد كه خاموش شده است توفنده تر از بار قبل خود را اشكار مي كند، و نه فقط به اين دليل كه با عمق و دامنه گسترده خود شكاف عظيمي را در طبقه حاكم ايجاد كرده است.بلكه بيشتر به اين دليل كه هر روز بيشتر از روز قبل نيروي سرنوشت ساز طبقه كارگر را به صفوف خود جذب مي كند.اعتراضات رو به رشد طبقه كارگر از اهواز گرفته تا سنندج و از شوش گرفته تا تهران وقتي كه در متن بحران ساختاري سرمايه داري ايران قرار داده شود معناي قابل دركي خواهد يافت.در متن بحران ساختاري نظام سرمايه داري ايران و بر بستر مبارزات انقلابي كارگران،زنان و جوانان ايراني شرايط هر لحظه به سوي تعيين تكليف نهايي با ديكتاتوري سرمايه داري پيش مي رود.اما سرنوشت جنبشي كه اغاز شده است عميقا به اگاهي از اين واقعيت بستگي دارد كه سرنوشت دموكراسي در ايران در نهايت به سرنوشت مبارزه طبقاتي پرولتاريا عليه كليت نظام سرمايه داري گره خورده است.طبقه كارگر اگر با پرچم مستقل طبقاتي خود وارد مبارزه عليه كليت نظام جمهوري اسلامي شود و پرچم راه حل كارگري را در مقابل راه حل هاي ارتجاعي ديگر طبقات بلند كند،انگاه مي توان اميدوار بود كه سرانجام جنبش كنوني نه به شكل ديگري از ديكتاتوري طبقاتي بلكه به ازادي،برابري و رفاه براي توده ستمكشان جامعه ايران يعني كارگران،زنان،جوانان و مليت هاي تحت ستم بينجامد.

دیدگاه خود را بیان کنید.