بسوی انقلاب

یک سایت دیگر با وردپرس

پیشنهادی برای همگرایی کمونیست های انقلابی

بدست • 17 نوامبر 2009 • دسته: سر مقاله

12321
خوشبختانه پس از برگزاری تظاهرات روز قدس ، تعداد زیادی از نیروهای «کمونیست» و فعالان کارگری ای که در آغاز مبارزات مواضع بغایت انحرافی نسبت به مبارزات مردمی گرفته بودند و منشاء و منبع آن را به انتخابات و رقابت جناح های هیئت حاکمه نسبت می دادند، به خود آمده و به مواضع اصولی تری سُر خوردند. البته باید در نظر داشت که پس از یک ماه و دو هفته سکوت (از تظاهرات “اعتماد ملی” تا “روز قدس”)، جنبش مردمی در جمعبندی از اقدامات موج اول مبارزات (از 23 خرداد تا تظاهرات “اعتماد ملی”) به شعارها و شیوه ی مبارزاتی قاطعانه تری دست یافته بود که دیگر کسی نمی توانست آن را به رهبران اصلاح طلب حکومتی نسبت دهد. اما، دلیل آن هر چه که می خواهد باشد، مهم این است که پس از گذشت چند ماه، مبارزات انقلابی مردمی توانسته است عناصر و گروه ها و سازمان های عقب مانده تر را نیز بسوی خود جذب کند.
گفتیم «عقب مانده تر» به علت اینکه این دوستان همواره دنباله رویِ جنبش خودبخودی هستند و نه پیشتازان آن. به یاد داریم که تا قبل از آغاز مبارزات انقلابی مردمی با همین عده از گروه ها و سازمان های «کمونیست» بحثِ جنبش صنفی و سیاسی طبقه کارگر را داشتیم. ما در دومین شماره «بسوی انقلاب» در جمعبندی از مباحث و درگیری های نظری با این جماعت نوشتیم: « زمانی دومین شماره “بسوی انقلاب” را منتشر می کنیم که برخی از خوانندگان و فعالان سیاسی میپرسند: زمانیکه چندین نشریه از این نوع هم اکنون منتشر می شوند هدف و انگیزه ما از انتشار آن چه می باشد؟ اولاً ما معتقد نیستیم که نشریاتی از قبیل “بسوی انقلاب” منتشر می شوند. در حقیقت به علت خالی بودن جای چنین نشریه ای در محافل کارگری و انقلابیون کمونیست تصمیم به انتشار آن گرفتیم. محتوای تمامی نشریاتی که تا کنون از طرف کمیته های فعالان کارگری منتشر می شدند، بدون استثنا، سطح جنبش کارگری را در مبارزات محدود به واحدهای صنفی و خواسته های شغلی ارزیابی می کنند و هدف خود را ارتقا این مبارزات به تشکیل تشکلات و سازمان های مستقل و آزاد کارگری قرار داده اند. به همین علت است که صفحه های خود را تنها با اخبار این مبارزات و مقالاتِ مداح مبارزات خودبخودی پر می کنند. اما، هیئت تحریریه “بسوی انقلاب”، ضمن هم عقیده بودن در سطح کنونی جنبش کارگری، هدف خود را ارتقا این مبارزات به مبارزه یک طبقه انقلابی علیه حکومت و نظام سرمایه داری تعیین کرده و بر همین پایه به تبلیغ و ترویج خط مشی کمونیستی، و برنامه انقلابی پرولتاریا پرداخته است. ما نیز معتقدیم که در حال حاضر، اتحاد کارگران حول محور خواسته های صنفی واحد های اشتغالشان شکل می گیرد. اما برداشت ما از مبارزات طبقاتی پرولتاریا، سراسری شدن چنین مطالبات و مبارزاتی در این محدوده نیست. از نظر ما هنگامی مبارزه کارگران به مبارزه یک طبقه ارتقا می یابد که کارگران، علاوه بر سازماندهی صنفی منطقه ای و سراسری، به تشکلات سیاسیِ آگاه به نقش و موقعیت تاریخی طبقه کارگر دست یابند.» (چرا بسوی انقلاب؟)
بله! ایشان در زمانیکه کارگران به مبارزات صنفی روی آورده بودند، هدف خود را سازماندهی همان مبارزات خودبخودی گذاشته بودند. اینک که مبارزات خودبخودی، بدون کمک ایشان به سطح سیاسی و انقلابی روی آورده است، ایشان نیز البته پس از چند ماه تأخیر، خود را به مردم رسانده و به دنبالشان سیاسی و انقلابی شده اند.
ما در اینجا نظرمان این نیست که روی آوری ایشان را به فعالیت سیاسی و انقلابی بی اهمیّت نشان داده و نقشی برایشان قائل نشویم. بنظر ما جنبش کمونیستی در شرایط بسیار بدی قرار دارد که هر کمک و یاری ای را مثبت ارزیابی می کند. شاید اینک با روی آوری ایشان به مبارزات سیاسی و انقلابی بتوانیم پس از مدتی شاهد تقویت طیف سرخ در این مبارزات باشیم. اما مشکل ما این است که نیازها و ضرورت ها و معضلات جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی، نمی تواند منتظر ایشان بایستد و بصورت روزمره فشارهای خود را بر بدنه یِ فعال جنبش کمونیستی بیش از روز قبل تشدید می کند. دیدیم که به علت عدم پاسخگویی جنبش کمونیستی به نیاز تربیت و پرورش فعالان انقلابی کارگری، از طریق کار سیاسی و نظری در میان کارگران هنگام مبارزات صنفی شان، با ورود مبارزات مردمی به شرایط انقلابی، ضرورت وجود چنین فعالانی با شدت بیشتر خود را تحمیل می کند و با نبود چنین قشری از کارگران، فاصله ی عمیقی را بین کمونیست ها و نیازهای جنبش کارگری بوجود آورده است. به همین ترتیب نیز اینک ضرورت حضور مستقل طبقه کارگر و اعمال رهبری آن بر جنبش انقلابی توده ها نیاز به اتحاد کمونیست ها و قشر انقلابی و آگاه کارگران حول برنامه و آلترناتیو مستقل کارگری برجسته تر شده است. اما بازهم نیروهای یاد شده، فرسنگ ها با پاسخگویی به چنین نیازی فاصله دارند. درست است که تقریباً تمامی آنانی که امروزه با بیانیه و اعلامیه های خود جنبش کارگری را به شرکت فعال و مستقل در مبارزات انقلابی مردمی دعوت کرده و نقش تاریخی رهبری آن را در متون خود لحاظ می کنند، اما هیچگونه آلترناتیو مستقلی را در برابر توده های کارگری و جامعه ارائه نمی دهند. تنها تعداد بسیار معدودی از ما کمونیست ها هستیم که در برنامه یِ خود، استقرار حکومت شوراها را بعنوان آلترناتیو مستقل طبقه کارگر مطرح کرده و تبلیغ می کنیم. که بدون داشتن چنین برنامه و آلترناتیو مستقلی، صحبت از حضور مستقل طبقه کارگر در مبارزات و ایفای نقش رهبری در آن، بقول عوام، چیزی جز تعارف «شاه عبدالعظیمی» نیست.
همچنین، موانع بسیار بزرگ دیگری نیز در مقابل جنبش کمونیستی وجود دارد که آن را از ایجاد وحدت لازم برای اجرایِ وظیفه یِ خود و نتیجتاً، طبقه کارگر را از اجرای نقش تاریخی اش باز می دارد. اما این موانع بیش از آنکه از طرف حاکمیّت سرمایه داری جلوی ما قرار گرفته باشد، محصول دگماتیسم (تحجر گرایی) و سکتاریسم (فرقه گرایی) همین دوستان است. می بینیم که این دوستان در عوض اینکه با دیدی واقع بینانه و صادقانه جایگاه خود را در جنبش کمونیستی مشخص سازند، هر یک خود را «حزب» و تنها نماینده یِ راستین طبقه کارگر دانسته که دیگران باید به دنبالش روانه شوند. درصورتیکه در عینیت جامعه، تمامی ایشان، خود، دنباله روان جنبش خودبخودی بوده اند.
پس می بینیم که صرفاً، سُر خوردن ایشان به مواضع جدید راه حل بحران کنونی جنبش کمونیستی نمی باشد و ایشان باید صادقانه به ضعف های نظری خود برخورد کرده و آنها را ریشه یابی کنند. آنها باید ببینند باور به کدام «شاه تئوری» ای در زنجیره یِ نظری شان است که باعث دنباله روی و اقدامات کورانه یِ آنها گشته است؟ و یا اینکه چه شیوه ای از باورمندی به شخصیّت ها و رهبران مورد علاقه شان باعث ایجاد دگماتیسم و سکتاریسم در میانشان گشته است؟ و …
اما همانطور که گفتیم ایجاد وحدت بین کمونیست ها بر روی برنامه و آلترناتیو مستقل طبقه کارگر چیزی نیست که بتوانیم آن را پشت گوش بیاندازیم. بنظر ما، اینک نیروهای کمونیستی که به حضور مستقل طبقه کارگر در مبارزات انقلابی مردمی و لزوم ایفای نقش رهبری کننده یِ آن برای ارائه آلترناتیو حکومت شورایی به جامعه معتقدند باید با برپایی کنفرانس هایی، سعی در دستیابی به برنامه ی مستقلی برسند. مسلماً وحدت کمونیست ها بر روی برنامه ی مستقل پرولتری برابر با ایجاد حزب طبقه کارگر نمی باشد، اما قدم بسیار مهمی در آن جهت است. بنظر ما، هسته ها و گروه های کمونیستی معتقد به حکومت شورایی، بعنوان تنها آلترناتیو انقلابی پرولتاریای ایران باید از هم اکنون به فکر برگزیدن نماینده و یا نمایندگانی از طرف خود و مهیا سازی امکانات مادی لازم باشند تا بتوانند در هنگام اعلام برگزاری کنفرانس های وحدت، آماده ی اعزام ایشان باشند. همچنین، رفقای خارج از کشور نیز به فکر تعیین و آماده سازی مکان مورد نیاز برای برگزاری کنفرانس و اقامت چند ماهه نمایندگان مذکور بر آیند. مسلماً تعیین زمان برگزاری این نشست ها و صدور فراخوان برای شرکت در آنها می بایستی توسط هسته ها و گروه هایی که در تماس با یکدیگر می باشند صورت پذیرد. مسلماً برای پذیرش و یا عدم پذیرش نمایندگان اعزامی در نشست ها، معرفی نامه یِ آنها توسط گروه های برگزار کننده تا قبل از آغاز نشست ها مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
امیدواریم دیگر رفقا نیز به اهمیّت برگزاری چنین کنفرانس هایی واقف بوده و در تلاش برای برگزاری آنان همّت گمارند.

نان،مسکن،آزادی – حکومت شورایی!

کارگران کمونیست ایران

نیمه دوم آبان ماه 1388

دیدگاه خود را بیان کنید.